Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Perakaunan

Rancangan Tahunan

Perakaunan Kewangan

Tingkatan 6 Bawah

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(2 waktu) 1.PENGENALAN PERAKAUNAN

1.1 Takrif

1.2 Tujuan

1.3 Skop

1. Perbezaan antara perakaunan

dengan simpan kira

2. Pengukuran prestasi perancangan

Kawalan dan pembuatan keputusan

3. Penggumpulan, perekodan,

Pengelasan,analisis dan pelaporan

maklumat (kepada pengguna dalam

dan luar)

1.Membezakan antara perakaunan dengan simpan kira

2.Membincang tujuan perakaunan

3.menyenaraikan skop perakaunan

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Membeza

Soal-jawab secara lisan

1.4 Sejarah perkembangan perakaunan sejak abad ke-15.

1.5.Perkembangan dalam profesion

1.Kaedah catatan bergu Itali menurut

Luca  Pacioli

2.Perkembangan dalam teknik merekod

(manual, computer)

1.Perkembangan profesion perakaunan

di Malaysia

2.Penggunaan laporan penyata kewangan pihak yang berkepentingan

1.menyatakan sejarah perkembangan

perakaunan sejak abad ke-15.

2.Mengenal pasti peluang-peluang kerjaya

NILAI   :  Bertanggungjawab, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soal-jawab secara lisan

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi/Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi

(8waktu)

2.PRINSIPPERAKAUNAN

2.1 Pengenalan

2.2 Kepentingan

yang betul

1.membezakan keempat-empat istilah yang digunakan:Andaian, Konvensyen,     doktrin,prinsip

1.memberi maksud bagi setiap konsep atau prinsip perakaunan yang diberi.

i.   Prinsip catatan bergu

ii.  Prinsip kos sejarah

iii. Prinsip usaha  berterusan

iv. Prinsip tempoh perakaunan

v.  Prinsip wang sebagai ukuran

vi. Prinsip mata wang stabil

vii.Prinsip entiti berasingan

ix. Prinsip realisasi

x.  keobjektifan

xi. Kematerialan

xii.Ketekalan

xiii.Konservatisme

xiv.Pendedahan penuh

xv. Pemadanan

xvi.Penghematan

xvii.Kebertanggungjawaban

1.menyenaraikan istilah perakaunan yang digunakan

2.Menyatakan perbezaan istilah perakaunan

1.Membincangkan konsep-konsep perakaunan

2. Memadankan konsep-konsep perakaunan dengan sesuatu situasi.

NILAI   :  Amanah, ketepatan

BBM     :  Nota edaran

KBKK   :  Mengelaskan

Kuiz/soalan tahun lepas

Termasuk penggunaan prinsip-prinsip ini dalam akaun untung-rugi dan kunci kira-kira

Tajuk ini akan disentuh semula apabila penyata kewangan dan aspek-aspek perakaunan dibincangkan kemudian

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi

(6 waktu)

3.KITARAN PERAKAUNAN3.1Pengenalan

persamaan

perakaunan

3.2 Kitaran

dokumen

sumber hingga

Kunci kira-kira.

1.menjelakan kitaran perakaunan dengan bermulanya

i.   Dokumen sumber dan jenisnya

ii.  Buku catatan pertama, Jurnal Am &

Jurnal Khas.

iii.  Lejar Am dan Lejar khas

iv.  Imbangan Duga

v.   Perlarasan

vi   Akaun Penamaat

vii. Kunci kira-kira

1.Menunjuk cara perubahan pada persamaan perakaunan dengan perubahan pada aset dan liabiliti.

1.Melakar carta aliran Kitaran Perakaunan

2.merekod catatan yang berkaitan ke dalam jurnal,

lejar.

3.Menyediakan imbangan duga, akaun penamat dan  kunci kira-kira

NILAI   :  Amanah,rasional, sistematik

BBM     :  kertas lejar, jurnal,carta aliran

KBKK   :  Menilai

Persamaan perakaunan dan catatan bergu perlu ditekankan

Latihan bertulis

(Nilai inventori akhir diberikan)

Lihat tajuk 5

(2 waktu)

4.PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

4.1 Hasil

4.1.1 Pendapatan hasil dan modal

4.2 Perbelanjaan

4.2.1 Perbelanjaan hasil dan modal

4.3Kepentingan perbezaan kesan pendapatan hasil,pendapataan

modal kepada kedudukan kewangan

1.Takrif pendapatan hasil

2.Takrif pendapatan modal

3.Perbezaan pendapatan hasil dan pendapatan modal

1. Takrif perbelanjaan hasil

2.Takrif perbelanjaan modal

3.Perbezaan antara perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal

1. Memperlihatkan kesan pendapatan hasil dan modal ke atas penyata pendapatan.

1.Memberi contoh bagi pendapatan hasil dan

Modal

2. menyenaraikan perbezaan antara pendapatan hasil dan pendapatan modal

1.Memberi contoh bagi perbelanjaan hasil dan

modal

2.menyenaraikan perbezaan antara perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal

1.Membincangkan kesan pendapatan hasil dan pendapatan modal terhadap penyata kewangan.

NILAI   :  Teliti, tepat

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Membeza

Soal-jawab secara lisan

Tujuan untuk pengukuran prestasi

Menerangkan konsep pemadanan

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi

(12waktu)

5.PELARASAN PADAAKHIR TEMPOH

5.1 Asas

Perakaunan

5.1.1Pengertian asas tunai

5.1.2Pergertian akruan

5.2Belanja

1.Menjelaskan maksud asas tunai dan akruan

1.Menjelaskan erti belanja terakru dan belanja terdahulu

1.Menyatakan perbezaan antara asas akruan dan tunai.

2.Menentukan

a.Belanja terakru

b.Belanja terdahulu

3.Cara merekod belanja terakru dan terdahulu

Latihan secara bertulis

Terangkan konsep berikut:

Akruan,pemadanan hasil dan belanja

5.3 Hasil5.3.1 Pengertian hasil terdahulu

5.3.2 Pengertian hasil terakru

1.Menjelaskan maksud hasil terdahulu dan terakru 1.Memberi contoh dan merekodkan hasil terdahulu2.Memberi contoh dan merekodkan hasil terakru

NILAI   :  Tanggungjawab,ketepatan.

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Membezakan

Catatan jurnal perlu ditekankan
5.4 Susut nilai 1.menjelaskan erti susut nilai danperuntukan    Susut nilai.

2.Mengenalpasti sebab-sebab aset

mengalami susut nilai

3.Mengetahui Kaedah mengira susut

nilai

4.mengetahui Cara merekod susut nilai

5.Membuat pelarasan susut nilai

6.Pendedahan peruntukan susut nilai

dalam kunci kira-kira

1.Mengira susut nilai dan peruntukan susut nilai.

2.Merekod susut nilai dan peruntukan susut nilai

3.Perekodan peruntukan susut nilai dalam kunci kira-kira.

Soal-jawab secara bertulis

Menekankan konsep;

a)Kos sejarah

b)tempoh perakaunan

Bentuk persembahan:

-penekanan kepada bentuk lajur

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi  Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
5.5 Peruntukanhutang ragu 1.menyatakan pengertian peruntukan hutang ragu2.mengetahui sebab-sebab peruntukan

hutang ragu dibuat

3. Pengiraan peruntukan hutang ragu

4. Cara merekodkan peruntukan

hutang ragu

1.Membincangkan konsep peruntukan hutang ragu2.Merekod peruntukan hutang ragu

3.Menyatakan kesan atas untung bersih akibat pertambahan atau pengurangan hutang ragu

pendedahan peruntukan hutang ragu dalam kunci kira-kira.

NILAI   :  Kesederhanaan,Hormat-menghormati

BBM     :  kertas lejar

KBKK   :  Menganalisis

Soalan dalam buku teks
5.6 Hutang lapuk5.6.1Pengertian hutang   lapuk

5.6.2Sebab-sebab  wujudnya

hutang   lapuk

5.6.3 Cara merekod  hutang

lapuk

5.6.4 Pengiktirafan hutang

lapuk pulih sebagai

perkara bukan

operasi dalam Akaun

Untung Rugi.

1.Menyatakan maksud hutang lapuk2.Menyatakan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk

3.Cara merekod hutang lapuk

4. Pengiktirafan hutang lapuk pulih sebagai perkara bukan operasi dalam Akaun Untung Rugi.

1.Membincangkan konsep hutang lapuk2.Merekod hutang lapuk dalam jurnal dan lejar

3.merekod hutang lapuk pulih

NILAI   :  Semangat bermasyarakat, hemah BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menghubungkait

Soal-jawab secara lisan
Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi

(8waktu)

6.PEMBETULANKESILAPAN

6.1Kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga

-ketinggalan

-Salah catat dalam jurnal

-salah catat dalam lejar

-catatan terbalik

-kesilapan prinsip

-kesilapan timbale balik

6.2Kesilapan yang menjejaskan imbangan duga

catatan tunggal

-Akaun terlebih/terkurang nyata

-salah pindah catatan

6.3Cara mengesan kesilapan

  1. mengesan jenis kesilapan
  2. Mengenalpasti kesilapan yang tidak menjejas imbangan duga

1.Mengenalpasti kesilapan yang menjejaskan imbangan duga.

1.Menyatakan tatacaran mengesan kesilapan

1.Menyenaraikan jenis kesilapan yang berlaku

2.Mengelaskan jenis kesilapan

1.Menerang melalui contoh cara mengesan kesilapan.

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Carta aliran

KBKK   :  Menilai

Termasuk Lejar Khas dan Lejar am

6.4Cara pembetulan

6.4.1 Sebelum  Akaun

Penamat  Dibuat

6.4.2Takrif akaun Tergantung

6.4.3Selepas  akaun  dibuat

1.Menerangkan konsep akaun tergantung

2.Pembetulan kesilapan melalui akaun tergantung

3.Kedudukan akaun tergantung dalam kunci kira-kira

1.Membincangkan keperluan menyediakan akaun tergantung.

2.Menyediakan akaun tergantung.

3.menyediakan jurnal am untuk pelarasan.

NILAI   :  Kesederhanaan,peka, teliti.

BBM     :  Kertaa Jurnal

KBKK   :  Menganalisis

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(44waktu) 7.ASET

7.1 Aset semasa

7.1.1 Tunai

i)Jurnal

a) Jurnal penerimaan

b) Jurnal pembayaran

ii) Buku tunai

berlajur: Bank,

Tunai, diskaun

tunai.

iii) buku tunai runcit

dan sistem Panjar

iv) Penyata

penyesuaian bank

v) Kawalan tunai dan

kepentingannya

vi) Persembahan dalam

penyata  kewangan

1.Mengenal pasti buku-buku rekod yang terlibat dalam merekod urusniaga tunai.

2.Merekod dalam jurnal penerimaan, pembayaran, buku tunai, buku tunai runcit.

3.Menyediakan penyata penyesuaian bank

4.Cara-cara membuat kawalan ke atas tunai syarikat dan kepentingannya.

5.Cara mempersembahkan tunai di dalam kunci kira-kira.

1.Menyediakan catatan dalam buku tunai, jurnal penerimaan dan pembayaran tunai, buku tunai runcit.

2.Menyediakan penyata penyesuaian bank

3.membincangkan cara-cara membuat kawalan ke atas tunai dan kepentingannya.

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Buku tunai,jurnal

KBKK   :  Mengelas

Soalan dalam buku teks

Soalan tahun lepas STPM

7.1.2 Sekuriti boleh pasari)Pengenalan saham

syarikat

ii) Penilaian sekuriti

terendah antara kos

atau nilai pasaran

(TAKAP)

iii) Alasan penilaian

pada nilai  pasaran

iv)Persembahan dalam

penyata kewangan

1.Menjelaskan maksud sekuriti boleh pasar.

2.Kaedah-kaedah menilai sekuriti

3.Menjelaskan perbezaan penggunaan antara TAKAP inventori denganTAKAP sekuriti boleh pasar.

4.Cara mempersembahkan sekuriti boleh pasar di dalam kunci kira-kira

1. Memberi contoh sekuriti boleh dipasar.

2.Membincang perbezaan penggunaan antara TAKAP inventori denganTAKAP sekuriti boleh pasar.

3.Mempersembahkan sekuriti boleh di pasar dalam kunci kira-kira

Nilai     :  Sistematik, Rasional, berhati-hati

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menyusun

Soal jawab secara lisan

Pendedahan khusus dalam kunci kira-kira rujuk kepada IAS5

Rujuk Kepada IAS13

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
7.1.3 Item belum terimai) Penghutang(akaun belum

terima)

a)Akauan kawalan

penghutang

i)Perekodan jualan kredit-

kaedah kasar.

ii)Peruntukan diskaun diberi

iii) Hutang lapuk

iv) Peruntukan hutang ragu

b) Kaedah penentuan

peruntukan  hutang ragu

i)Peratusan jualan

ii)Peratusan penghutang

iii)Pengusiaan penghutang

iv)Kaedah pengendalian

khusus

c) Persembahan dalam kunci

kira-kira

ii)Bil atau nota belum terima

a)Takrif dan penggunaannya

b)Persembahan dalam kunci

kira- kira

1.Menjelaskan dan mengenal pasti item-item belum terima.

2.Menyediakan Akaun Kawalan penghutang

3.Menjelaskan kepentingan dan maksud peruntukan hutang ragu

4.Mengira peruntukan hutang ragu berdasarkan kaedah-kaedah yang ada.

5.Cara mempersembahkan penghutang di dalam kunci kira-kira

6.Menjelaskan maksud bil atau nota belum terima.

7.Cara mempersembahkan bil atau nota belum terima di dalam kunci kira-kira

1.Tunjuk cara dalam penyediaan akaun penghutang.

2.menunjukkan cara menwujudkan peruntukan diskaun diberi dan peruntukan hutang ragu.

3.Mengira hutang ragu

4.Melakarkan contoh bil belum terima dan menjelaskan item kawalan bil tersebut.

5.Menjurnalkan bil belum diterma.

NILAI   :  Teliti,logik.

BBM     :  Lejar

KBKK   :  Mengira

Soalan melalui buku teks

Pendiskaunan bil tidak termasuk

Rujuk kepada IAS 2

7.1.4 Inventori

i)Jenis inventori/stok

a) Bahan mentah

b) Kerja dalam proses

c) Barang siap

d)Bekalan

ii)Sistem perakaunan inventori

a) Sistem berkala

b)Sistem berterusan

1.Mengenalpasti jenis inventori

1.Menyenarai dan menjelaskan sistem perakaunan inventori yang sedia ada.

1.mengelaskan inventori

2.membincang sistem inventori yang wujud.

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
iii) Penilaian inventoria)       Asas penentuan kos inventori di bawah sistem berkala dan sistem berterusan

I)masuk dahulu keluar dahulu

ii)masuk kemudian keluar dahulu

iii)purata wajaran

b)       Asas penentuan nilai inventori

i)terendah antara kos atau nilai

pasaran

ii)nilai boleh realis bersih

iii)kos penggantian

1.Menyenarai, menjelas dan mengira inventori berasaskan penilaian-penilaian yang ada.

2.menjustifikasikan penentuan nilai inventori

1.Mengira inventori menggunakan asas penentuan kos.

2.Membincang  asas penentuan nilai inventori mengikut kos semasa

NILAI   :  Rasional, teliti

BBM     :  kad stok,buku lejar

KBKK   :  Menganalisis

Latihan bertulis

iv)Kesan penggunaan asas penilaian  inventori kepada keuntungan/nilai inventori akhir.v) Faktor yang mpengaruhi

pemilihan asas penilaian

inventori

a)Pemilihan sistem

inventori

b)asas penilaian

inventori

vi) Hantar barang atas pemberi konsain.

vii) Persembahan dalam kunci kira-kira

1.Menjelaskan kesan kepada keuntungan bagi penggunaan setiap asas penilaian inventori

2.Menilai inventori atas pembeli konsain

1.Menerangkan perbezaan keuntungan akibat daripada penggunaan asas inventori yang berbeza.

2.membincang pembeli konsain.

NILAI   :  Berhati-hati, logik

BBM     :  Dokumen yang berkaitan

KBKK   :  Menganalisis

Soalan tahun lepas STPM

Penghitungan untung rugi jualan konsainan tidak termasuk.

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
7.2 Pelaburan  dalam syarikatsubsidiari dan syarikat

bersekutu

7.2.1Pengenalan

i)Takrif syarikat subsidiari

ii)Takrif syarikat bersekutu

7.2.2Perekodan kaedah kos

sahaja

7.2.3Persembahan dalam kunci

kira-kira

1.Menjelaskan maksud syarikat subsidiari dan bersekutu

2.Membezakan syarikat subsidiary dan syarikat bersekutu

3.Mempersembahkan dalam kunci kira-kira

1.Membeza banding syarikat subsidiari dengan

Syarikat bersekutu.

2.mencatat dalam  kunci kira-kira

NILAI   :  sistematik, berhati-hati

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soal- jawab secara lisan.

Peruntukan pengurangan nilai tidak termasuk

7.3 Aset tak ketara7.3.1Pengenalan

i)Takrif faktor yang

mewujudkan aset tak

ketara

ii)Item asset tak ketara

muhibah, paten, hak cipta,

tanda perniagaan dan lain-

lain.

7.3.2 Perekodan

i)semasa wujud tatacara

merekod dalam jurnal dan

akaun lejar yang

berkaitan.

ii)semasa membuat

pelarasan pengitungan

amaun dan cara  merekod

7.3.3Persembahan dalam kunci kira-kira

1.Menjelaskan maksud aset tak ketara

2.Menyenaraikan aset-aset tak ketara.

3.cara-cara merekod aset-aset tak ketara semasa wujud.

4.Cara-cara merekod pelarasan bagi asset-aset tak ketara

5.Mempersembahkan aset tak ketara di dalam kunci kira-kira

1.Memberi contoh

2.merekod aset tak ketara

3.menyelaraskan aset tak ketara

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Mengelas

Latihan dalam buku teks

Penghitungan nilai muhibah dan asset tak ketara yang lain tidak diperlukan.

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
7.4 Perbelanjaan  yang belumhapus kira

7.4.1Pengenalan

i)Belanja penubuhan

ii)Belanja permulaan

iii)Belanja cari gali

7.4.2 Perekodan

7.4.3Persembahan dalam kunci

kira-kira

1.Mengenal pasti dan menjelaskan perbelanjaan-perbelanjaan belum hapus kira yang ada.

2.Cara-cara merekod perbelanjaan-perbelanjaan belum hapus kira.

3.Mempersembahkannya di dalam kunci kira-kira

1.Membincang perbelanjaan yang belum hapus kira.

2.Merekod perbelanjaan belum hapus kira.

NILAI   :  Cermatl, rasional

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soal-jawab secara lisan
7.5Aset tetap7.5.1Pengenalan

i)Jenis aset tetap: tanah,

bangunan,kenderaan, loji,

peralatan dan lain -lain.

7.5.2 Perekodan

i)Perolehan

a)Menentukan kos perolehan

b)Belanja dimodalkan.

ii)Susutnilai

a)Konsep berkaitan

i)Peruntukan kos perkhidmatan aset

ii)Perbezaan antara susutnilai dengan penurunan nilai asset.

iii)Prinsip pemadanan hasil

dan belanja

a)       Kaedah susutnilai/ pelunasan   /pelupusan

i)Kaedah garis lurus

ii)kaedah terpecut

iii)kaedah jumlah angka

tahun

b)kaedah baki berkurangan

iii)Kaedah unit pegeluaran

/output

1.Menjelaskan pengertian aset tetap dan menyeranaikan contoh-contohnya

2.Menjelaskan pengertian aset boleh pupus.

2.merekod perolehan aset tetap

4.Menjelaskan pengertian susutnilai dan dibezakan dengan penurunan nilai aset.

5.Mengaitkan belanja susutnilai dengan Prinsip pemadanan hasil dan belanja

1.Menyenaraikan contoh-contoh aset tetap

2.Merekod perolehan aset tetap

3.Membanding dan membezakan susutnilai dan penurunan nilai aset.

4.Mengira dan merekod susutnilai.

NILAI   :  Cermat, berhati-hati

BBM     :  kertas edaran

KBKK   :  Menganalisis

Soal-jawab secara bertulis

Soalan tahun lepas STPM

Termasuk pengasingan kos tanah dan bangunan dalam kos perolehan.

Rujuk kepada IAS 4

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
iii)Pelupusan aset tetapa)Penentuan untung/rugi

pelupusan

b)Kaedah merekod pelupusan

(termasuk aset diskrapkan)

iv)Tukar beli

a)Penentuan untung/aset rugi

tukar beli.

b)Penghitungan susutnilai

aset lama

c)Perekodan urusniaga tukar

beli

7.5.3Persembahan dalam kunci kira-kira

1.Mengenal pasti kaedah-kaedah susutnilai/pelunasan dan pelupusan yang ada.2.Mengira susutnilai/pelunasan/

pelupusan berdasarkan setiap kaedah yang ada

3.Merekod untung/rugi apabila sesuatu aset tetap dilupuskan

4.Cara menentukan untung/rugi aset yang ditukar beli.

5.Cara merekod untung/rugi bagi aset yang ditukar beli.

6.Mempersembahan aset tetap di dalam kunci kira-kira.

1.mengira dan merekod pelupusan

2.Menunjuk cara merekod aset yang melibatkan tukar beli.

NILAI   :  Cermat, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menyusun

Soalan tahun lepas

Nilai aset lama diberikan.Aset yang dihadiahkan tidak termasuk

Masalah pertukaranaset berlainan jenis tidak termasuk

(10waktu)

8. LIABILITI8.1Liabiliti semasa

8.1.1Takrif dan Pengenalan

Liabiliti Semasa

8.1.2 i)Jenis liabiliti semasa;

a)overdraf

b)belum bayar

i)Pemiutang

ii)Bil belum bayar

c)Belanja terakru dan

terima dahulu

d)Wang amanah

ii) Cara merekod dan

pelarasan

8.1.3 Persembahan dalam kunci kira- kira

1.Mengetahui takrif liabiliti semasa

2.Mengenalpasti jenis-jenis liabiliti semasa

3.Merekod jenis-jenis laibiliti semasa dan membuat pelarasan

4.mempersembahkan liabiliti semasa dalam kunci kira-kira

1.Memberi contoh tentang liabiliti semasa

2.Merekod  liabiliti semasa

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Membeza

Contoh:Wang amanah di firma penguam dan pemaju perumahan

Rujuk IAS 5

Rujuk IAS 13

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
8.2LIABILITI JANGKA PANJANG

8.2.1 Jenis liabiliti: pinjaman,

gadai janji, bon, debentur,

sewa beli, pajakan

dan  lain-lain.

8.2.2Perekodan

i)Masa terbitan/masa

pinjaman / pajakan dan

lain-lain.

ii)Masa pembayaran bunga:

a)semasa penebusan

sebelum matang.

b)semasa penebusan

apabila matang

c)Perekodan sewa beli:

i) belanja sewa

ii) aset bersih

iii) dimodalkan

1.mengenalpasti jenis takrif liabiliti jangka panjang

2.Merekod jenis-jenis liabiliti jangka panjang

3.Merekod pembayaran bunga sebelum matang dan apabila matang

4.Merekodkan penebusan.

5.Merekod sewa beli bagi belanja sewa, aset bersih dimodalkan

1.Menyenaraikan jenis-jenis liabiliti jangka panjang.

2.merekod jenis-jenis liabiliti jangka panjang

3.merekod penebusan

1.Membincangkan ciri-ciri sewa beli

2.merekod sewa beli

Berhati-hati

NILAI   :  Kemas, sistematik

BBM     :  Kertas edaran,kertas lejar

KBKK   :  Menganalisis

Latihan bertulis

Soalan  STPM

Liputan terhad kepada penerbitan pada par.

Dana terikat tidak termasuk

Dalam buku pembeli sahaja.

(8 waktu) 9.EKUITI PEMILIK9.1Pengenalan

9.1.1Jenis milikan perniagaan

i. Milikan tunggal

ii.Perkongsian

iii.Syarikat

iv.Koperasi

9.1.2Perbezaan

Perniagaan

1.Mengenalpasti ekuiti pemilik bagi setiap jenis milikan perniagaan

2.Membezakan jenis-jenis perniagaan.

3.Memberi contoh setiap jenis perniagaan

1.Mengumpul dan mengelaskan jenis-jenis perniagaan.

2.menyenaraikan perbezaan jenis-jenis perniagaan.

NILAI   :  Amanah, jujur

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soal jawab secara lisan

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
9.2 KeempunyaanTunggal

9.2.1Perekodan

i.Modal awal

ii.Modal tambahan

iii.Ambilan

iv.Untung bersih dan rugi

bersih

9.2.2Persembahan

dalam kunci kira-kira

1.menyediakan akaun modal

2.menyediakan penyata kewangan

1.menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira

Soal-jawab secara lisan

Bahagian ini telah diajar dalam topic pengenalan penyata pendapatan

(16 waktu) 9.3Perkongsian

9.3.1Pengenalan

9.3.2Perekodan

1.Modal

a.modal tetap,modal awal

dan modal tambahan

b.akaun  semasa:

pengasingan dan

pengambilan

2.Kemasukan ahli baru

a. Penilaian semula

b.muhibah

c.Premium muhibah

3. Persaraan

a.Muhibah

i.Penghitungan

berasaskan

untung purata

ii.Diberikan secara

langsung atau tak

langsung.

b.Bayaran balik modal

rakan   kongsi bersatu

4.Pembubaran

9.3.3Persembahan   dalam

kunci  Kira-kira

1. Mengetahui cirri-ciri perkongsian

2.mengetahui kandungan perjanjian perkongsian

3.Boleh menyediakan akaun modal dan akaun semasa

4.Menyediakanpenyata pengasingan untung rugi.

5.Membuat pelarasan apabila adanya pekongsi baru dengan penilaian semulaatau muhibah.

6.membuat akaun realisasi dan catatan bayaran balik modal rakan kongsi.

1.Membincang cirri-ciri perkongsian

2.menunjuk cara menyediakan akaun semasa, modal dan penyata pengasingan untung rugi.

3.menyediakan akaun penilaian semuladan muhibah dalam persaraan perkongsian

4.merekod muhibah

5.menyediakan akaun realisasi.[Penekanan atas Peraturan Garner Lawan Murray]

6.Menyediakan kunci kira-kira

NILAI   :  Amahan, bekerjasama

BBM     :  Buku teks

KBKK   :  Membeza,menganalisis

Soalan STPM

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(16waktu) 9.4.2Penubuhan  Syarikat1.Memorandum dan

tataurusan

2.Prospektus

9.4.3Penyenaraian    Syarikat

9.4.4.Modal Saham

1.Modal dibenarkan/modal

nominal

2.Modal diterbitkan

3.Modal berbayar/dipanggil

4.Modal belum dipanggil

5.Modal tertunggak

9.4.5 Jenis Saham

1.Saham biasa

2.Saham Keutamaan

a.Penyertaan dan bukan

penyertaan

b.Boleh tebus dan tak

boleh  tebus

c.Boleh tukar dan tak

boleh  tukar

d.Terkumpul dan tak

terkumpul

9.4.6Perekodan   terbit saham

-Terbitan semula

-Terbitan pada par,

Diskaun dan premium

1.menyatakan syarat penubuhan syarikat

1.menjelaskan modal dibenar, modal diterbitkan, modal berbayar, modal belum dipanggil, modal tertunggak.

1.Membezakan saham biasa dan saham keutamaan

2.menyatakan cirri-ciri bagi setiap jenis saham keutamaan.

1.Merekod terbitan saham ke dalam jurnal dan lejar

-Permohonan

-Perumpukan

-Panggilan

-Saham dirampas

2.Merekod terbitan bonus/hak

3.menyatakan kegunaan premium syer

1.membincang syarat penubuhan syarikat

2.melukis carta aliran modal

3.Membezakan saham biasa dan saham keutamaan

4. Melakukan catatan jurnal dan lejar bagi terbitan syer pada nilai par, premium,diskaun.

5.Merekod terbitan hak / bonus

NILAI   :  Amanah,Rasional

BBM     :  Buku Teks,carta

KBKK   :  Mengelas,merekod

Soal-jawab secara lisan

Soalan STPM

9.4.7Perekodan  PenebusanSaham Keutamaan

melalui terbitan syer

sahaja

1.menyatakan syarat penebusan syer2.Melakukan catatan jurnal untuk penebusan syer 1.Menyenaraikan syarat penebusan syer keutamaan.2.merekod penebusan syer keutamaan dengan mempermodalkan dana Soalan STPM
Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
9.4.8 Akaun  PengasinganItem yang  dicatat

dalam akaun  pengasingan

dengan nilai cukai diberi

9.4.9Rizab

Jenis dan perbezaan rizab

hasil dan rizab modal

1.Menyediakan akaun pengasingan

1.Membeza rizab hasil dan rizab modal

2.Merekod rizab dalam kunci kira-kira

1.Menyenaraikan komponen-komponen dalam penyata pengasingan untung rugi.

2..Menyediakan penyata pendapatan, kunci kira-kira syarikat mengikut kehendak Jadual 9, Akta Syarikat 1965.

1.memberi contoh rizab hasil dan modal serta menyatakan fungsinya

NILAI   :  Sistematik, ketelitian

BBM     :  laporan diterbit

KBKK   :  Menghubungkait

Latihan dalam buku teks

Dividen pindahan kepada rizab dan cukai diperlukan

(8waktu) 10.HASIL DAN BELANJA10.1 .1Pengenalan

10.1.2 Pengukuran

i. Hasil mengambil kira

diskaun, peruntukan dan

penangguhan penerimaan

wang

a.Titik jualan:

Pemborongan dan

Peruncitan

b.Titik pengeluaran:

Perlombongan

c.Titik peratusan siap

pembinaan

d.Titik kutipan tunai:

Jualan ansuran

ii)hasil terakru

10.1.3 Perekodan Hasil

1.Mengetahui takrif hasil

2.Mengenalpasti jenis-jenis hasil

3.Mengukur hasil untuk titik jualan,

pengeluaran,peratusan siap dan

kutipan tunai

4.Mengetahui takrif hasil terakru

5.Merekod hasil

1.Mengumpul maklumat bagi jenis-jenis hasil

2.Mengelaskan jenis hasil dan menyatakan cara pengukuran hasil

3.Menghubungkait dengan konsep konservatisme

1.Memberi takrif tentang hasil terakru

2. Merekod hasil

NILAI   :  Jimat cermat,Ketepatan

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menilai

Soal-jawab secara lisan

Kajian kes

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(8waktu) 10.2Belanja10.2.1Pengenalan

10.2.2Pengukuran

i)Belanja yang

memberikan maanfaat

lebih daripada satu

tempoh  perakaunan

termasuk bayaran

terdahulu.

ii)Belanja terakru.

10.2.3Perekodan

1.Mengetahui takrif belanja

2.Mengukur belanja termaasuk bayaran terdahulu dan belanja terakru

3.Merekod catatan pelarasan dan belanja

1.Membincangkan maksud belanja dan pengukurannya.

2.Merekod  catatan pelarasan dan belanja

Soal-jawab secara lisan

10.3Pemadanan   hasil danBelanja

10.3.1Definisi pemadanan

1.mengenlpasti konsep pemadanan 1.Melakukan pelarasan  bagi  pemadanan hasil dan belanja
10.4Persembahan  dalampenyata  pendapatan

dan kunci kira-kira

1.mempersembahkana.hasil terakru dan terdahulu

b.belanja terakru dan terdahulu

dalam kunci kira-kira

1.Meyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira

NILAI   :  Jimat cermat,rasional

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Membeza

Latihan bertulis

Rujuk kepada tajuk pelarasan

(22waktu) 11.PENYATA KEWANGAN11.1Pendapatan

11.2Kunci kira-kira

11.3Aliran Dana

1.Menyediakan:a.Penyata Pendapatan

b.Kunci kira-kira

c.Penyata Aliran Danadalam pendekatan

modal kerja dan aliran tunai.

2.Membuat analisis nisbah berdasarkan

kepada laporan syarikat

1.Menyediakan:a.Penyata Pendapatan

b.Kunci kira-kira

c.Penyata Aliran Danadalam pendekatan

modal kerja dan aliran tunai

(Mengikut Akta syarikat 1965, Jadual 9

dan IAS 5)

2.Membuat analisis nisbah berdasarkan

kepada laporan syarikat

NILAI   :  Teliti,Rasional, sistematik

BBM     :  Penyata kewangan

KBKK   :  Menganalisis

Soalan tahun lepas

Pendedahan laporan syarikat yang sebenar adalah digalakkan.

Digabung dengan topik Takrifan akaun dan analisis nisbah.

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/StrategiI Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(16waktu) 12.REKOD TAK LENGKAP

12.1Pengenalan

12.1.1Sebab berlakunya rekod

tak lengkap

12.2Penentuan Hasil

12.2.1Kaedah perbandingan

modal awal dan modal

akhir

12.2.2 kaedah analisis

12.3Penyediaan

Penyata

1.Mengira untung

2.Mengira dan mencari angka-angka yang tertinggal

3.Membuat analisis tentang akaun yang disediakan dengan tidak lengkap

4.Menyedia akaun-akaun yang diperlukan oleh peniaga tunggal

1.Mengira untung

2.Mengira dan mencari angka-angka yang tertinggal

3.Membuat analisis tentang akaun yang disediakan dengan tidak lengkap

i)Penghitungan jualan dan belian kredit

ii)Analisis buku tunai

iii)Analisis belanja dan hasil

4.Menyedia akaun-akaun yang diperlukan oleh peniaga tunggal

Soal-jawab bertulis

(8waktu) 13.CATATAN TUNGGALl13.1Pengenalan

13.2Perakaunan bagi catatan

Tunggal

13.3Menyediakan penyata-

penyata

1.mengetahui maksud catatan tunggal

2.mengetahui cara membuat perakaunan tunggal

1.Mengira untung2.Mengira angka yang tertinggal

3.Membuat analisis

4.Menyediakan akaun-akaun yang diperlukan

5. menyediakan penyata-penyata

i)Perdagangan

ii)Untung rugi dan kunci kira-kira

NILAI   :  Berhati-hati, sempurna

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soalan  STPM

(8waktu) 14.PERSATUAN DAN KELAB14.1Pengenalan

a.Pengertian kelab dan

persatuan

b.Contoh-contoh kelab

c.Sumber-sumber hasil

dan jenis perbelanjaan

d.Perbelanjaaan hasil dan

modal

e.Perbandingan perakaunan

antara kelab dan

persatuan dgn perniagaan

1.Perbezaannya daripada organisasi

perniagaan

2.Mengenal pasti perbelanjaaan hasil dan modal

3.Membandingkan perakaunan kelab dan persatuan dengan pertubuhan perniagaan.

1.membanding bezakan kelab dan persatuan dengan organisasi perniagaan.

Soal-jawab secara lisan

Minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi/ Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
14.2 Yuran

14.3 Akaun Penerimaan dan

Pembayaran

14.4 Akaun Dana Terkumpul

14.5Penyediaan penyata-penyata

1.Mengira dan menyediakan akaun:a)yuran tahunan

b)yuran masuk

c)yuran seumur hidup

2.Menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran

3.Menyediakan Akaun P&P dan membandingkan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan

4.Menyediakan kunci kira-kira

1.Menyediakan akaun yuran tahunan,masuk dan seumur hidup.

2. Menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran

3.Menyediakan Akaun Pendapatan &Perbelanjaan

4.Mengira dana terkumpul

5.Menyediakan kunci kira-kira

NILAI   :  Teliti, sistematik

BBM     :  Buku Teks

KBKK   :  Menganalisis

Soalan-soalan tahun lepas STPM

(8waktu) 15.KOPERASI

15.1 Pengenalan Koperasi

15.2 Sifat dan aktiviti koperasi

15.3 Rekod dan akaun dalam

Koperasi

15.4 Masalah perakaunan untuk

koperasi

15.5Pembentangan penyata

kewangan untuk koperasi

1.Mengenalpasti serta memahami

Koperasi

2..Mengetahui rekod berkanun di

bawah Akta Koperasi

3.Membuat catatan dalam

a.Buku Tunai

b.Jurnal

c.Lejar

d.Jurnal Khas

4.Dapat membentangkan penyata-penyata berikut:

a)Akaun untung rugi

b)Akaun pengasingan

c)Kunci Kira-kira

1.menyatakan sifat-sifat koperasi

2. Membuat catatan dalam

a.Buku Tunai

b.Jurnal

c.Lejar

d.Jurnal Khas

3.Membuat penyata pengasingan dan kunci kira-kira bagi koperasi mengikut akta berkanun

NILAI   :  Jujur, sistematik

BBM     :  Laporan koperasi sekolah

KBKK   :  Mengelas

Latihan bertulis

Penekanan perlu diberikan kepada bahagian ekuiti modal dan rizab.

minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
(22waktu) 16. LAPORAN DITERBITKAN16.1Pengenalan

16.2Format laporan

16.3Pemahaman tentang kandungan laporan diterbitkan

1. Mengetahui kandungan laporan diterbitkan 1.Membincangkan isi kandungan laporan yang diterbitkan yang mengandungi:

a.Penyata Pengerusi

b.Akaun Untung Rugi

c .Kunci kira-kira

d.Penyata sumber

e.Nota kepada akaun

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  laporan syarikat

KBKK   :  Menganalisis

Soalan STPM

Laporan diterbit

16.4 Analisis dan tafsiranpenyata kewangan

16.5 Jenis nisbah

i. Nisbah Kecairan

a.Nisbah semasa

b.Nisbah cepat

ii.Nisbah Gearan

iii.Nisbah aktiviti

a.Pusingan stok

b.Pusingan penghutang

c.Jualan atas aset tepat

d.Jualan atas jumlah aset

iv.Nisbah keberuntungan

a.Margin u/kasar

b.Margin u/bersih operasi

atas jualan

c.Margin untung bersih

atas   jualan

d. kadar pulangan atas

jumlah jualan.

v. Nisbah pulangan

pelaburan

a. Kadar pulangan

b.Perolehan per syer

c.Kadar hasil dividen

d.Nisbah P/E

e. Dividen per syer

Mengira nisbah dan membuat tafsiran

1.Menganalisis laporan dan membuat taksiran

NILAI   :  Rasional, sistematik,ketepatan

BBM     :  laporan /penyata syarikat

KBKK   :  Menganalisis

Soalan STPM

minggu/Waktu Tajuk /Tema Objektif/Kemahiran/Hasil Pembelajaran Aktiviti/Strategi Pengajaran dan pembelajaran Penilaian/Refleksi
16.6  Analisis penyata kewangan16.7 Tafsiran Analisis

Kewangan

16.8 Had-had penggunaan

analisis nisbah kewangan

1. Membuat analisis menegak &Mendatar

2.Mengetahui implikasi & memberi

cadangan

3.Mengesan had-had penggunaan

1.Membuat analisis berdasarkan nisbah

NILAI   :  Rasional, sistematik

BBM     :  Laporan diterbit

KBKK   :  Menganalisis

Soalan  STPM