Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Tingkatan 4

LATIHAN TINGKATAN EMPAT

 

1. Pencapaian kendiri yang seimbang menjadi impian semua insan.  Namun ia bukanlah

    satu perkara yang mudah untuk dijadikan kenyataan.  Hanya berangan-angan sahaja

    langsung tidak cukup untuk menjadi cemerlang.

(a)    Nyatakan dua cara untuk anda mencapai kendiri yang seimbang dalam kehidupan.

( 4 markah)

(b)    Mempunyai wawasan diri yang jelas merupakan antara faktor kecemerlangan.

Nyatakan dua ciri wawasan diri anda.                                                      ( 2 markah)

     (c)  Hala tuju yang jelas dan nyata amat penting dalam kehidupan.  Jelaskan dua

            kesan jika hala tuju seseorang itu tidak jelas.                                            ( 2 markah)

 (d)  Gigih berusaha selalunya membuahkan kejayaan dalam hidup.  Namun jika

 gagal, anda tidak perlu berhenti di pertengahan jalan.  Nyatakan dua cara anda

 mengatasi kegagalan dalam diri anda.                                         ( 2 markah)

 

2   Sistem pendidikan di negara ini sentiasa berusaha ke arah melahirkan generasi

     yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani serta sahsiahnya.

    (a) Jelaskan dua sebab kerajaan berbuat demikian.                          (4 markah)

 

   (b) Negara amat memerlukan masyarakat yang berdaya intelek yang tinggi.

( 2 markah)

   ( c )Terangkan dua cara untuk menjadi seorang yang berintelek.      ( 2 markah)

(d)    Semua individu perlu mempunyai rohani yang teguh untuk mencapai kendiri yang seimbang.  Nyatakan dua ciri individu yang mempunyai rohani yang teguh.                                                                                                               ( 2 markah)

(e)    Tidak bermakna kecemerlangan diri seseorang itu jika tidak mempunyai emosi yang stabil.  Berikan dua kesan keadaan itu kepada kesejahteraan diri dan orang lain.                                                                                                   ( 2 markah)

 

    3  (a)  Institusi keluarga merupakan asas yang akan memerlukan masyarakat, politik,

              ekonomi dan sosial sesebuah negara itu.  Oleh itu, keluarga bukan sahaja untuk

              menyambungkan zuriat tetapi untuk memenuhi keperluan lain dalam kehidupan. 

              Jelaskan dua keperluan tersebut.                                                          (8 markah)

       (b)   Badan-badan bukan kerajaan (NGO) juga sentiasa memainkan peranan aktif

               ke arah mengukuhkan institusi kekeluargaan di negara ini.  Berikan dua sebab

               mereka berbuat demikian.                                                                   ( 2 markah)

   (c)  Konflik dalam keluarga perlu dielakkan supaya keluarga anda harmonis. 

         Berikan dua cara anda mengatasi konflik dalam keluarga.                       ( 2 markah)

     (d)  Hubungan yang erat dalam keluarga akan melahirkan masyarakat yang harmonis

         dan sejahtera.  Nyatakan dua sumbangan keluarga anda untuk mencapai tujuan di

          atas.                                                                                                   ( 2 markah)

 

 

 

 

 

4    Isu dan masalah sosial dalam masyarakat perlu diatasi bersama.  Oleh itu, semua ahli

      masyarakat perlu peka terhadap masalah dan persoalan yang berlaku dalam

      masyarakat.

(a)    Jelaskan dua peranan anda untuk menunjukkan anda seorang yang peka dengan

      isu-isu masyarakat.                                                                                ( 4 markah)                                                                                                

(b)    Dadah merupakan antara musuh utama negara.  Keterlibatannya terdiri daripada

            golongan remaja.  Nyatakan dua cara supaya anda tidak terlibat dengan gejala itu.

                                                                                                                        ( 2 markah)

(c)    Pergaulan bebas merupakan punca jenayah seksual.  Penerapan nilai-nilai murni

       dan keagamaan yang longgar merupakan antara faktor gejala ini.  Nyatakan dua

       cara anda untuk menjadi seorang remaja yang bermoral.             ( 2 markah)

(d)    Penderaan, vandalisme dan gangsterisme merupakan gejala sosial masyarakat. 

Pelbagai pihak sentiasa prihatin untuk membendung masalah ini kerana ia mengancam kestabilan politik negara.  Nyatakan dua peranan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.                                                              ( 2 markah)

  

5   Norma komuniti, peraturan dan undang-undang merupakan garis panduan tidak

     bertulis yang membimbing dan menjadi garis panduan masyarakat untuk hidup   

     sejahtera dan menjadi masyarakat yang bertamadun.

(a)    Huraikan bagaimana norma komuniti, peraturan dan undang-undang memainkan peranannya dalam masyarakat anda.                                                            ( 2 markah)

(b)    Kemalangan jalan raya berpunca dari sikap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.  Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan persoalan di atas di negara kita.                      (4 markah)

 

6   Jenayah juvana seperti buli, peras ugut, jenayah seksual dan lumba haram semakin

     meningkat di negara ini.  Oleh itu, kerjasama pelbagai pihak diharapkan untuk

     membendung masalah ini.

a)      Huraikan peranan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah ini.

( 12 markah)

b)      Huraikan kesan jenayah juvenile kepada masyarakat dan negara.  (   8 markah)

 

7  Dalam kehidupan normal, semua individu ingin berkeluarga dan inginkan keluarganya

     bahagia.

    ( a)  Huraikan keperluan berkeluarga dalam aspek sosial, ekonomi dan politik.  

                                                                                                                        ( 12 markah)

    (b)   Huraikan elemen-elemen penting untuk melahirkan keluarga yang cemerlang.

                                                                                                                        (   8 markah)

 

8  Tahap kesedaran kepenggunaan kepada pengguna di negara ini masih rendah. 

     Maklumat tentang kepenggunaan sering tidak sampai kepada pengguna.  Peranan

     persatuan-persatuan juga dianggap belum tersebar luas ke seluruh negara.

     (a) Pada pendapat anda, siapakah pengguna?                                     ( 2 markah)

     (b) Berikan tiga hak pengguna.                                                                      ( 3 markah)

     (c) Jelaskan dua cirri pengguna yang rasional.                                                ( 2 markah)

   (d  ) Namakan satu persatuan pengguna yang anda tahu.                                  ( 1 markah)

   (e  ) Nyatakan dua cara jika anda tertipu semasa membeli barang.                    ( 2 markah)

 

9   Pelbagai cara telah digunakan untuk membendung rasuah di negara ini kerana

     implikasinya amat buruk kepada rakyat dan negara.

     (a) Berikan dua sebab seseorang itu terjebak dengan rasuah.              (2 markah)

     (b) Nyatakan dua peranan kerajaan dalam membanteras rasuah.                     (2 markah)

     (c) Namakan akta dan badan yang bertindak membendung rasuah di negara ini.

                                                                                                                        (2 markah)

     (d) Namakan akta dan badan yang bertindak membendung rasuah di negara ini.

                                                                                                                        ( 2 markah)

 (e) Berikan dua pandangan anda tentang individu yang sanggup menerima rasuah.

                                                                                                                    ( 2 markah)

 (f)  Nyatakan dua kesan rasuah kepada keluarga.                                           ( 2 markah)

 

10  Penyelidikan dan pembangunan amat penting untuk memantapkan sesebuah

       organisasi itu walaupun ia terpaksa memerlukan belanja pengurusan yang besar.

      (a) Jelaskan dua matlamat kerajaan mengadakan penyelidikan dalam bidang

            perdagangan dan perindustrian.                                                  ( 2 markah)

(b)    Namakan tiga agensi yang terlibat dalam usaha penyelidikan dan pembangunan di

       negara ini.                                                                                             ( 3 markah)

 (c ) Namakan tiga kesan penyelidikan (R&D) ini kepada pembangunan ekonomi

        negara.                                                                                                ( 3 markah)

  (d) Nyatakan dua syarikat yang sentiasa menjalankan penyelidikan dalam

        organisasinya berhampiran tempat anda.                                                ( 2 markah)

 

 

11  Masyarakat majmuk Malaysia menyambut pelbagai perayaan.  Kita berbangga

       kerana masyarakat dapat menyambut bersama-sama secara aman dan harmoni tanpa

       berlakunya pergaduhan.

       (a) Namakan dua perayaan utama orang-orang Islam.                                  ( 2 markah)

       (b) Nyatakan dua amalan yang dilakukan apabila orang Cina menyambut tahun

             barunya.                                                                                              ( 2 markah)

       ( c ) Apakah dua perkara yang dilakukan oleh kaum Kadazan Dusun apabila

               menyambut perayaannya?                                                                   ( 2 markah)

       ( d)  Jelaskan dua peranan kerajaan dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini.

                                                                                                                        ( 2 markah)

       ( e)  Nyatakan dua upacara dalam Hari Gawai yang disambut oleh kaum Iban.

                                                                                                                        ( 2 markah)

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Semua agama mempunyai prinsip-prinsip penting dalam ajarannya.  Ia juga

       menekankan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan.  Keadaan ini menunjukkan

       keunikan sesuatu ajaran itu.

(a)    Huraikan cara-cara anda menyesuaikan diri dalam kehidupan sebagai rakyat

      Malaysia yang terdiri daripada komuniti majmuk di dalamnya.      ( 12 markah)

(b)    Dalam agama, adat atau perayaan anda, terdapat keunikan yang tersendiri dari

pelbagai  Nyatakan keunikan itu dalam aspek berpakaian/gaya hidup dan sambutan perayaan.                                                                              (   8 markah)

 

13    Perlembagaan Malaysia mempunyai kepentingan dan sejarahnya yang unik lagi

        tersendiri.  Ia menjadi undang-undang tertinggi yang kemudiannya menjadi asas

        kepada pembentukkan kerajaan masa kini.

        (a) Ceritakan sejarah penggubalan Perlembagaan Malaysia.             ( 12 markah)

        (b) Huraikan perkara-perkara yang digariskan dalam perlembagaan dalam aspek-

              aspek bahasa, agama dan kewarganegaraan negara ini.             (8 markah)

 

14   Bagi memenuhi hasrat kerajaan ke arah Wawasan 2020, konsep budaya kerja

        cemerlang amat penting dalam amalan masyarakat Malaysia.

       (a) Huraikan amalan kerja cemerlang itu.                                         ( 8 markah)

       (b) Huraikan peranan anda, masyarakat dan kerajaan kea rah merealisasikan

            Wawasan 2020 dan ke arah penerapan amalan kerja cemerlang dalam semua

            sektor sama ada swasta dan kerajaan.                                                    ( 12 markah)

 

 

 

Selamat Mencuba.  Anda boleh merujuk buku teks atau nota Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang dibekalkan di dalam kelas.  Jawapan anda bebas asalkan bersesuaian dengan tajuk.

 

Sumber: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 4, 2008, Alaf Tanjung.