Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Tingkatan 5

LATIHAN TINGKATAN LIMA

 

1. Jelaskan konsep-konsep berikut.

    a) Konsep pendidikan sepanjang hayat.                                                          

    b) Program pembelajaran jarak jauh.                                                  

 

2.  Jelaskan bagaimanakah pendidikan sepanjang hayat dapat diamalkan dalam

     kehidupan.                                                                                                  

 

3.  Nyatakan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai untuk memastikan pendidikan

     sepanjang hayat (PSH) dapat diikuti dengan selesa dan sempurna.      

 

4.  Jelaskan maksud-maksud perkataan berikut dengan memberi contoh-contoh yang

     sesuai.

a)      Empati

b)      Menghargai nyawa.

c)      Menjaga maruah.

d)      Cinta akan keamanan.                                                               

 

5.Huraikan kepentingan membina keluarga bahagia.                               

  a.  Apakah kebaikan memilih calon pasangan yang baik?                                  

b.       Sekiranya anda ingin mendirikan rumah tangga, nyatakan ciri-ciri calon pasangan

        pilihan anda.                                                                                 

c.       Jelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang

      negara.    

                                                                                             

6.   Persiapan membina keluarga merupakan teras pembentukan masyarakat mapan.

      Bincangkan.           

                                                                       

7a.  Senaraikan beberapa contoh perkongsian pintar yang telah dilaksanakan dalam

       aktiviti kemasyarakatan.                                                                             

b.       Berikan sumbangan yang diberikan oleh individu dalam aktiviti memelihara dan

      memulihara alam sekitar.                                                              

c.   Apakah peranan Jabatan Alam Sekitar?                                                     

 

8a.   Nyatakan tiga agensi bukan kerajaan yang terlibat dalam memberikan sumbangan

        aktif dalam aktiviti kemasyarakatan di Malaysia.                             

b.       Apakah tiga agensi bukan kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat.

                                                                                                                     

c.       Apakah nilai yang akan dipupuk apabila ahli masyarakat menyertai aktiviti

      kemasyarakatan?                                                                                     

 

9 (a).  Nyatakan secara ringkas sumbangan agensi berikut dalam usaha mengekalkan

           Warisan negara

(b)     Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia

            (KPKKW).                                                                                          

    (c)   Jabatan Warisan Negara

    (d)   Persatuan Warisan Pulau Pinang

 

10    Senaraikankepentingan  kalkan warisan budaya kepada sesebuah negara.

 

11    Bagaimanakah sekolah dapat memainkan peranannya dalam mengekalkan warisan

budaya negara?                                                                                       

 

 

12    Rakyat Malaysia harus berbangga dengan warisan budaya negara.  Sebagai rakyat

       yang bertanggungjawab bagaimanakah anda dapat menyumbang dalam

       mempromosikan warisan budaya negara?                                     

 

14a) Senaraikan lima prinsip Rukun Negara.                                        

    b) Nyatakan usaha yang boleh dilakukan bagi memupuk penghayatan Rukun Negara

         dalam kalangan remaja.                                                             

 

15 a) Mengapakah Rukun Negara penting dijadikan amalan hidup rakyat Malaysia?

                                                                                                                     

    b) Bagaimanakah anda dapat mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan

         seharian?                                                                                              

    c) Apakah sikap yang harus ditunjukkan oleh rakyat terhadap negara?           

    d) Lima prinsip Rukun Negara dapat membangkitkan semangat kenegaraan. 

        Bincangkan.                                                                                           

 

16  a) Senaraikan empat ciri-ciri utama pewaris negara.                         

    b) Bagaimanakah murid-murid sekolah di negara ini mampu melengkapkan diri

        dengan ilmu yang inovatif?                                                                      

a)      Senaraikan ilmu-ilmu yang inovatif yang harus dimiliki oleh pewaris negara.

b)      Huraikan kepentingan ilmu dan kemahiran yang harus dilengkapi oleh generasi

       muda untuk mewarisi negara.                                                                

 

  17 a) Berikan maksud kerohanian.                                                                  

 

      b) Berikan kepentingan nilai kerohanian dalam membentuk pewaris negara.

                                                                                                                       

      c) Huraikan kesan yang akan timbul jika nilai kerohanian diabaikan.   

 

   18  a) Nyatakan faktor-faktor yang menjana pembangunan negara.      

        b) Jelaskan halangan atau cabaran yang menghalang pembangunan negara.

                                                                                                                       

   c)Jelaskan peranan pihak sekolah dalam menjana pembangunan negara.

                                                                                                                 

 

   19 a) Nyatakan lima cabaran globalisasi yang dihadapi oleh kebanyakan negara di

           dunia.                                                                                                   

       b) Nyatakan tiga cabaran globalisasi yang sering dihadapi oleh Malaysia.

                                                                                                                       

a)      Nyatakan dua langkah yang perlu diambil oleh Malaysia supaya dapat bersaing

dengan negara-negara maju.                                                                 

 

 

 

  20 a) Nyatakan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran

           globalisasi.                                                                                

       b) Jelaskan akronim-akronim berikut.

·         PBB                                         

·         OIC

·         IDB

·         EC

·         G-7

·         ASEAN.

 

21 Jelaskan cara-cara menangani cabaran globalisasi                             

 

22  Senaraikan kepentingan pusat-pusat kecemerlangan yang terdapat di Malaysia

     beserta contoh-contohnya.                                                 

 

23 a. Nyatakan empat peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan

         negara.                                                                                                 

     b. Berikan empat contoh amalan nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh golongan

         remaja dalam melengkapkan diri untuk mewarisi negara.              

 

24  a.  Senaraikan kelima-lima prinsip Rukun Negara.                            

    b.  Apakah peristiwa yang menyebabkan penggubalan Rukun Negara?          

    c.  Nyatakan tiga cara anda mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan.

                                                                                                                     

 

25.  Nyatakan tiga agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan dalam pengekalan

     warisan budaya Malaysia dan jelaskan fungsi agensi-agensi tersebut. (10 markah)

       

 

Selamat Mencuba.  Anda boleh merujuk buku teks atau nota Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang dibekalkan di dalam kelas.  Jawapan anda bebas asalkan bersesuaian dengan tajuk.

 

 

Sumber: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 4 dan 5 , Pan Asia, 2009.