Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Nota Ting. 1

NOTA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU

[is_scribd id=”34773267″ key=”key-2nkkqrdhg7tv65dyr1wq” width=”500″ height=”600″]


UNIT 1: IDENTITI DIRI

 • Identiti diri merupakan gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidup yang ingin dicapainya.
 • Setiap individu juga mempunyai potensi diri iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi.

CARA-CARA MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

 • Mengenalpasti potensi diri.
 • Mencatatkan perkembangan diri.
 • Menghubungkan potensi diri dengan cita-cita.
 • Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.

UNIT 2: PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian Konflik

 • Berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai.
 • Berbincang untuk mencari jalan penyelesaian.
 • Menjaga maruah diri.
 • Bijak memilih rakan.
 • Berkongsi minat dan pengalaman

Sikap Asertif

 • Tegas
 • Mempunyai harga diri
 • Tidak terpengaruh dengan ajakan negatif rakan.
 • Berfikir dengan matang.
 • Menjauhi tingkah laku antisosial.
 • Berupaya menimbangkan baik buruk sesuatu keputusan.

TEMA 2: KELUARGA BAHAGIA

CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA

 • Saling menyayangi sesama keluarga.
 • Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab.
 • Peka terhadap perasaan anggota keluarga.
 • Amalan gaya hidup yang sihat.
 • Perlakuan yang beradab.

CARA MEMBINA KELUARGA BAHAGIA

 • Mengingati hari istimewa dalam keluarga.
 • Berkomunikasi secara sopan.
 • Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga.
 • Menjaga keselamatan anggota keluarga.
 • Menghargai anggota keluarga.
 • Menjaga kebersihan rumah/ persekitaran.

TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT

BANGGA TERHADAP SEKOLAH

· Mengenali sejarah/identiti sekolah.

· Menghargai budaya sekolah.

· Menjaga keceriaan sekolah.

· Belajar bersungguh-sungguh.

· Berbakti kepada sekolah.

CONTOH-CONTOH BUDAYA SEKOLAH

a. Budaya Sekolah Berdisiplin

 • Beratur dengan tertib.
 • Ponteng sifar.
 • Kes salah laku yang minima.
 • Ketepatan waktu.

b. Budaya Sekolah dalam Taman

 • Kebersihan dan keindahan persekitaran.
 • Amalan Kitar Semula.

c. Budaya Sekolah Penyayang

 • Kempen warga sekolah penyayang.
 • Program mentor-mentee
 • Tabung penyayang.
 • Bantuan Kebajikan.
 • Persatuan Ibu Bapa dan Guru.

d.Budaya Sekolah Cemerlang Kokurikulum

 • Cemerlang dalam aktiviti sukan.
 • Aktif dalam aktiviti, kelab, persatuan dan unit uniform.
 • Mengambil bahagian dalam program komuniti.

PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH

 • Penglibatan diri dalam aktiviti sekolah.
 • Sahsiah dan sikap yang positif.
 • Mematuhi peraturan sekolah.
 • Memberi sokongan moral.
 • Mengharumkan nama sekolah.
 • Menghormati warga sekolah.

CIRI-CIRI/SIKAP MURID YANG POSITIF

 • Menjaga dan meningkatkan imej sekolah
 • Sentiasa berdisiplin.
 • Menghormati pendapat komuniti sekolah.
 • Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat.

KEBAIKAN SAHSIAH DAN SIKAP POSITIF MURID KEPADA SEKOLAH

 • Sekolah menjadi tempat yang selamat dan selesa untuk belajar.
 • Sekolah menjadi tempat kecemerlangan murid.
 • Sekolah mendapat sokongan daripada ibubapa dan komuniti di sekitar sekolah.
 • Peningkatan budaya ilmu.
 • Budaya penyayang dapat dipupuk.

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM

CIRI-CIRI CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM.

 • Disampaikan oleh tukang cerita atau penglipurlara.
 • Berdasarkan kehidupan masyarakat setempat.
 • Mengandungi teladan dan nasihat yang berguna.
 • Disampaikan dari mulut ke mulut.

JENIS-JENIS CERITA RAKYAT

 • Cerita hikayat.
 • Cerita asal usul.
 • Cerita jenaka.
 • Cerita binatang.
 • Cerita kepahlawanan.
 • Cerita lipur lara.

TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM PEMBENTUKAN KERAJAAN DEMOKRASI.

 • Proses pilihan raya.
 • Hak-hak asasi individu terjamin.
 • Persamaan dan keadilan.
 • Kepelbagaian budaya dalam masyarakat.
 • Membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara.
 • Warganegara yang patriotik.
 • Ketelusan dalam membuat keputusan.

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

RAJA BERPERLEMBAGAAN

 • Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang.

PILIHAN RAYA

 • Rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih.

BADAN PERUNDANGAN

 • Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat Persekutuan.

PARTI-PARTI POLITIK

 • Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak kea rah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil.

BADAN PELAKSANA

 • Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif.

BADAN KEHAKIMAN

 • Berfungsi untuk mentafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman.

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

CABARAN MENGEKALKAN KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 • Perpaduan kaum.
 • Kelestarian alam sekitar.
 • Kesedaran Sivik.
 • Empati terhadap golongan kurang berupaya.

KESEDARAN SIVIK

 • Memelihara kepentingan semua pihak.
 • Menjaga kemudahan awam.
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang.
 • Memulihara dan mengekalkan alam sekitar
 • Pembangunan infrastruktur.

MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2020

 • Masyarakat ICT
 • Memelihara kelestarian alam sekitar.
 • Sistem pengangkutan yang canggih.